Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er Gandrup Sportsklub. Stiftet den 24. maj 1924. Foreningens hjemsted er Hals Kommune.

§2 Foreningens formål

Stk. 1
Gennem kvalificerede tilbud om idræt – såvel bredde som elite – at tilbyde fritidsaktiviteter og et fællesskab, der kan gøre Gandrup Sportsklub til et lokalt kraftcenter og samlingssted for hele familien.

Stk. 2
At sikre foreningens handlefrihed gennem tilstrækkelig økonomisk konsolidering for samtlige idrætsudvalg.

Stk. 3
Foreningen er medlem af de relevante hoved- og interesseorganisationer for opfyldelse af §2 stk. 1.

§3 Optagelse af medlemmer

Stk. 1
I foreningen kan optages såvel kvindelige som mandlige medlemmer – enten som aktive eller passive. Ved optagelse af ikke myndige, som medlemmer af foreningen, udfyldes indmeldelsesblanket med underskrift fra forældre/værge.

Stk. 2
Begæring om optagelse i foreningen rettes til de respektive idrætsudvalg. Nye medlemmer skal have udleveret foreningens love ved indmeldelsen.

Stk. 3
Personer i restance fra tidligere foreninger kan ikke optages som medlem, før restancen er betalt i anden klub.

§4 Kontingent

Stk. 1
Efter indstilling fra det pågældende idrætsudvalg fastsætter bestyrelsen kontingent for et år ad gangen i en kontingentvedtægt.

Stk. 2
Hel- eller delvis kontingentfrihed til medlemmer gives, efter indstilling fra den pågældende bestyrelse.

Stk. 3
Kontingent opkræves forud i henhold til kontingentvedtægter for det pågældende idrætsudvalg. For passive medlemmer opkræves helårsvis forud.

Stk. 4
Intet medlem må have mere end en måneds restance. Restance herudover medfører udelukkelse fra foreningens aktiviteter.
Restance udover 3 måneder medfører udelukkelse af foreningen. Genoptagelse kan kun finde sted, når restancen er betalt.

Stk. 5
Hvert idrætsudvalg betaler et kontingentbeløb til klubbens drift pr. aktivt medlem. Principper fastsættes af bestyrelsen i kontingentvedtægten for et år ad gangen efter nærmere forhandling med det enkelte idrætsudvalg.

§5 Udmeldelse – eksklusion

Stk. 1
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig ved henvendelse til kassereren med mindst 4 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til idrætsudvalget frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Såfremt man er medlem af flere idrætsudvalg, skal opsigelse foretages til hvert enkelt idrætsudvalg.

Stk. 2
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Stk. 3
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Ved eksklusion har det pågældende medlem ret til at møde på førstkommende generalforsamling, og der at få sagen forelagt. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, for generalforsamlingen afholdes, ligesom pågældende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 4
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 5
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved eksklusionen.

§6 Foreningens organisation

Stk. 1
Foreningens organisation består af en bestyrelse, idrætsudvalg samt diverse faste udvalg.

Stk. 2
Ved møder i de faste udvalg skal de respektive idrætsudvalg altid være repræsenteret.

§7 Foreningens myndighed

Stk. 1
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april og indkaldes med mindst 21 dages varsel på hjemmeside og Facebook med bekendtgørelse af dagsorden. Eventuelle forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden hænde senest 14 dage for generalforsamlingen. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stk. 3
Indkomne forslag skal være tilgængelige i klubhus og Gandruphallen senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 4
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, som har været aktiv medlem af foreningen i den seneste sæson for generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
Forældre til børn under 16 år har 1 stemme uanset antal børn, som er medlem af foreningen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 5
Æresmedlemmer kan med stemmeret overvære generalforsamlingen. Passive medlemmer har stemmeret, når kontingent er betalt inden udgangen af året, der er til behandling på generalforsamlingen.

§8 Dagsorden

Stk. 1
Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Beretning fra idrætsudvalgene
 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det forløbende år
 5. Godkendelse af og forslag til budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (lige år)
 8. Valg af kasserer (ulige år)
 9. Valg af næstformand/sekretær (ulige år)
 10. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg til idrætsudvalgene
 12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 13. Eventuelt

§9 Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af hverken bestyrelse eller idrætsudvalgene, til at lede forhandlingerne.

Stk. 2
De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1 medlem sættes under afstemning.

Stk. 4
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning og/eller valg foregå skriftligt på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal være skriftlige.

Stk. 5
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Stk. 6
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme generalforsamling.

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen og skal endvidere indkaldes, når mindst 25% af de stemmeberettigede skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne/de emner, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7 stk.

§11 Foreningens ledelse (bestyrelse)

Stk. 1
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold til dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.

Stk. 2
Bestyrelsen består af formand, næstformand/sekretær og kasserer samt et antal menige medlemmer. Det tilsigtes, at der er et menigt medlem pr. idrætsudvalg i klubben.

Stk. 3
Bestyrelsens formand, næstformand/sekretær og kasserer vælges for 2 år ad gangen, således at 1 (lige årstal) – 2 (ulige årstal) medlem(-mer) er på valg hvert år.
Menige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 1. halvdel er på valg i lige årstal og 2. halvdel (eller ved ulige antal menige medlemmer, mindste halvdel) er på valg i ulige årstal.

Stk. 4
Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 5
Alle bestyrelsens medlemmer skal være myndige og stemmeberettigede i foreningen.

Stk. 6
Bestyrelsen skal afholde møde mindst 1 gang hver anden måned og i øvrigt efter behov. Skriftligt referat fra alle møder skal foreligge.

Stk. 7
Udtræder i valgperioden formand, næstformand/sekretær eller kasserer af bestyrelsen, vælges nyt medlem på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 8
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter selv de nødvendige udvalg – udover de faste udvalg – for foreningens drift. Medlemmer af disse behøver nødvendigvis ikke at være medlem af bestyrelsen.

Stk. 9
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede, jf. dog §5 stk. 3. I tilfælde af stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme.

Stk. 10
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i foreningen.

Stk. 11
Bestyrelsen kan oprette et idrætsudvalg, når det skønnes hensigtsmæssigt. Bestyrelsen kan stille et idrætsudvalg i bero indtil næste generalforsamling, som tager den endelige beslutning om idrætsudvalgets videre forløb.

§11 Foreningens ledelse (bestyrelse)

Stk. 1
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold til dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.

Stk. 2
Bestyrelsen består af formand, næstformand/sekretær og kasserer samt et antal menige medlemmer. Det tilsigtes, at der er et menigt medlem pr. idrætsudvalg i klubben.

Stk. 3
Bestyrelsens formand, næstformand/sekretær og kasserer vælges for 2 år ad gangen, således at 1 (lige årstal) – 2 (ulige årstal) medlem(-mer) er på valg hvert år.
Menige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 1. halvdel er på valg i lige årstal og 2. halvdel (eller ved ulige antal menige medlemmer, mindste halvdel) er på valg i ulige årstal.

Stk. 4
Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 5
Alle bestyrelsens medlemmer skal være myndige og stemmeberettigede i foreningen.

Stk. 6
Bestyrelsen skal afholde møde mindst 1 gang hver anden måned og i øvrigt eter behov. Skriftligt referat fra alle møder skal foreligge.

Stk. 7
Udtræder i valgperioden formand, næstformand/sekretær eller kasserer af bestyrelsen, vælges nyt medlem på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 8
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter selv de nødvendige udvalg – udover de faste udvalg – for foreningens drift. Medlemmer af disse behøver nødvendigvis ikke at være medlem af bestyrelsen.

Stk. 9
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede, jf. dog §5 stk. 3. I tilfælde af stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme.

Stk. 10
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i foreningen.

Stk. 11
Bestyrelsen kan oprette et idrætsudvalg, når det skønnes hensigtsmæssigt. Bestyrelsen kan stille et idrætsudvalg i bero indtil næste generalforsamling, som tager den endelige beslutning om idrætsudvalgets videre forløb.

§13 Repræsentation

Stk. 1
Foreningen repræsenterer sig indenfor unioner og forbund, af hvilke den er medlem af, med et medlem af bestyrelsen og/eller den pågældende udvalgsformand eller stedfortræderen for denne.

§14 Regnskab

Stk. 1
Foreningens regnskab er kalenderåret.

Stk. 2
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Stk. 3
Foreningens samlede driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen med bestyrelsens og revisorernes på tegning.

Stk. 4
Senest 8 dage før generalforsamlingen kan driftsregnskab og sta tus ved henvendelse til kassereren rekvireres til gennemsyn.

§15 Vedtægtsændringer

Stk. 1
Forandringer i disse vedtægter kan kun ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16 Foreningens ophævelse

Stk. 1
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Stk. 2
Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Stk. 4
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal foreholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Her er et simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.

Stk. 5
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, udelukkende anvendes til idrætslige formål for børn og unge i Gandrup efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser. Her kræves dog kun simpelt stemmeflertal.